Szkoła podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu

Biuleryn Informacji Publicznej - Szkoła podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu - Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Suszu. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Suszu, ul. Piastowska 5, 14-240 Susz

przez skrzynkę elektroniczną: sekretariat@spsusz.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail  iodo@spsusz.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO -osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa
 • podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonymi przepisami prawa
  na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i tylko zgodnie
  z poleceniami Administratora Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa lub z zawartych umów
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 4. W zakresie, jakim udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.