spsusz

Biuleryn Informacji Publicznej - Szkoła podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu - Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Suszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://spsusz.nowybip.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 20.02.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.09.2015.

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,

  • przełącznik zmiany kontrastu,

  • mapa strony

  • czytająca strona

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej BIP prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Tur, adres poczty elektronicznej: maciektur@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do .Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: ul. Piastowska 5, 14-240 Susz

Tel.: 55 2786 045

E-mail: spsusz@poczta.onet.pl

Strona internetowa: http://spsusz.nowybip.pl/

Dostępność architektoniczna:

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na
stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.