Organy szkoły

 

 Organami szkoły są:

1.      dyrektor szkoły

2.      rada pedagogiczna

3.      rada rodziców

4.      samorząd uczniowski

5.      organy wymienione w § 19 pkt 2, 3, 4 mogą powołać radę szkoły   

 

  Dyrektor szkoły lub z jego upoważnienia zastępca dyrektora szkoły  w szczególności:

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2. Organizuje i sprawuje nadzór pedagogiczny, przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny - do 15 września oraz przed zakończeniem każdego roku szkolnego – do 31 sierpnia – wnioski z nadzoru pedagogicznego.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zatwierdzonym przez Radę Miasta i Gminy w Suszu,

6. Organizuje administracyjną obsługę szkoły,

7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

8. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; decyduje w sprawach:

     -  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

     -  przyznawania nagród oraz wymierzania kar nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

   -  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli ,                 

9. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  z obowiązującym  prawem,

10. Współdziała w wykonaniu swoich zadań z innymi organami szkoły,

11. Zatwierdza przyjęte innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole,

12. Decyduje o przyjęciu do szkoły uczniów wszystkich klas, 

13. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego:

       -   współdziała z rodzicami w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,

       -   prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,

     -   w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego, tj: opuszczanie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w  trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

14. Podaje do publicznej wiadomości - do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników obowiązujący od początku następnego roku szkolnego,

15. Prowadzi dokumentację szkoły i dokumentację pedagogiczną zgodnie z odpowiednimi przepisami,

16. Ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

17. Ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu uwzględniając stopień realizacji planu rozwoju zawodowego,

18. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu , o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przeprowadzanego w szkole,

19. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

20. Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną .

 

 Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły – działającym na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej.

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole; w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub zaproszone na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, jest również odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

     -   zatwierdzanie planów pracy szkoły,

     -   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

     -   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

     -   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli lub placówki

     -   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

     -   uchwalanie Statutu  Szkoły i zmian w statucie

     -   uchwalanie Regulaminu swojej działalności.

4.  Rada pedagogiczna opiniuje:

  a.  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

     b.  projekt planu finansowego szkoły

     c.  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień,

     d.  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych,

     e.  propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

      f.  programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli , przed dopuszczeniem do użytku w szkole przez dyrektora.

5. Wszyscy biorący udział w posiedzeniu rady pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i  pracowników.

6.  Rada pedagogiczna :

     -   współpracuje z radą rodziców,

     -   zapoznaje się z planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny,

     -  zapoznaje się z wnioskami z nadzoru pedagogicznego,

     -  zapoznaje się z programem i wynikami ewaluacji zewnętrznej ,

     -  protokołuje zebrania rady pedagogicznej.

 

 W szkole działa rada rodziców

1.  Rada rodziców stanowi  reprezentację rodziców uczniów szkoły.  W skład rady rodziców wchodzą : po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.         

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności , w którym określa w szczególności :

     -   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

 - szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

3.  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw  szkoły.

4.  Do kompetencji rady rodziców , z zastrzeżeniem ust.5 należy:

      1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

               a)  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego  przez nauczycieli,

              b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

      2)   opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

      3)   opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

5. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.4 pkt. 1 lit. a lub b , program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną .

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i określać zasady ich wydatkowania w regulaminie, o którym mowa w ust. 2                                                                                                  

7. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

    -   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły ,

    -  pomoc w doskonaleniu warunków organizacyjnych  pracy szkoły ,

  -  organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury  pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym ,

    -  udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu ,

    -  działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkoły .

 

 W szkole działa Samorząd Uczniowski

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony  przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

      -  prawo do zapoznawania się z planami nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

      -  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z ZWO ,

      -  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i

         zaspakajania własnych zainteresowań,

      -  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

      -  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

      -  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu oraz wyboru rzecznika praw ucznia.

 

Sprawy sporne występujące między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, a w wypadku gdy stroną sporu jest dyrektor w zależności od kompetencji organ prowadzący lub organ nadzorujący szkołę.