Status prawny

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Szkoły Podstawowej w Suszu,
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania,
 • Regulaminów:

            - Regulaminu Rady Pedagogicznej.

            - Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

            - Regulaminu Rady Rodziców.

            - Regulaminu biblioteki szkolnej.

            - Regulaminu świetlicy szkolnej.

 

Organem prowadzącym szkołę jest gmina Susz reprezentowana przez Burmistrza Susza.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty.