Zakres działania szkoły

 

  1. Zapewnia uczniom pełny rozwój z poszanowaniem godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
  2. Umożliwia uczniom podtrzymanie  tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez kultywowanie tradycji narodowych  i regionalnych oraz wychowanie w duchu tolerancji.
  3. Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo. Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością, demoralizacją, narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.
  4. Udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne lub zindywidualizowane.
  5. Umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka, a także wyrównywanie braków i umiejętności u uczniów mniej zdolnych poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych , korekcyjno – kompensacyjnych oraz logopedycznych w miarę posiadanych środków.
  6. Organizuje  zajęcia z  gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy w miarę posiadanych środków.
  7. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.
  8. Dąży do pełnej realizacji obowiązku szkolnego.
  9. Zadania opiekuńcze szkoła wykonuje w miarę swoich możliwości odpowiednio do potrzeb środowiskowych.
  10.  Podczas zajęć poza terenem szkoły , w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę , opiekę nad uczniami sprawują opiekunowie – wychowawcy oraz osoby do tego upoważnione przestrzegając Regulaminu wycieczek i biwaków .